§ 1. Navn og hjemsted: 
Klubbens navn er Grindsted Rideklub, forkortet GRRK, og klubbens hjemsted er Billund kommune. Klubben er stiftet i år 1976.
§ 2. Klubbens formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
§ 3. Dansk Ride Forbund:
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4a. Medlemmer:
I rideklubben kan alle, som anerkender klubbens formål, optages. Unge medlemmer kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen, kasserer eller daglig leder. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller daglig leder med mindst 1 måneds varsel.
§ 4b. Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan, på begæring, underkastes en skriftlig afstemning som kræver majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for at udnævnelsen skal forkastes. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.
§ 4c. Forpligtelser for medlemmer:
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde og efterleve Grindsted Rideklubs til enhver tids gældende vedtægter og reglementer. Forsømmelse af dette kan føre til påtale og skriftlig advarsel.
Gentagne advarsler kan føre til karantæne jf. §6
§ 5. Hæftelse:
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
§ 6a. Karantæne:
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, med fortsæt ikke overholder klubbens vedtægter og reglementer, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. 
For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6b. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.
§ 6c. I det af § 6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§ 6d. Et karantæneramt medlem er forpligtet til at betale fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.

§ 7. Kontingent:
Kontingent for næstefølgende periode fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For såvel aktive som passive medlemmer opkræves medlemskontingent, af kassereren, helårligt forud og er forfalden til betaling d. 1. september.
Er kontingentet ikke betalt senest på forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder omgående og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Et medlem kan slettes når kontingent ikke er betalt rettidigt og som ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelse af påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8. Bestyrelsen:
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum 5, gerne flere, medlemmer, dog altid et ulige antal, samt 1. og 2. suppleant, der alle skal være fyldt 18 år.
Senest 8 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 ved fem bestyrelsesmedlemmer etc. og genvalg kan finde sted.
I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.
Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte kan ikke indvælges i bestyrelsen.

§ 9. Udvalg:
Der kan nedsættes et antal primære udvalg efter behov. Alle der ønsker at indgå i et udvalg kan og skal optages.Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

§ 10. Bestyrelses- og udvalgsmøder:
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Rapport fra udvalgene
 3. Evt.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ansatte (daglig leder/ridelærere/elever/staldpersonale) kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Ansættelse / afskedigelse af personale kan kun ske af et flertal i bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen.
Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt flertal, se dog § 6a.
Står bestyrelsesmedlemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsen være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder, under fravær af formanden, i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over møder, forhandlinger, møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder og beslutningsreferater og protokol underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Forhandlinger med offentlige myndigheder vdr. køb og salg skal føres til protokol, og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning.

§ 11. Prokurs:
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Prokura kan meddeles to i foreningen, (af formanden, næstformanden eller kasserer) der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægtens § 12.

§ 12. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den årlige ordinære generalforsamling skal være afholdt senest med udgangen af marts.
Generalforsamlingen skal afholdes på et sted indenfor klubbens område (så vidt dette er muligt), og det passerede føres til protokol, som underskrives af den samlede bestyrelse.
Alle medlemmer har ret til at afgive møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen.
Ethvert forslag kan og skal optages på generalforsamlingens dagsorden såfremt det er tilstillet bestyrelsen inden følgende frist: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde I passende tid forud for generalforsamlingen – frist vil fremgå af opslag.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen, og de, af bestyrelsen, fremsatte forslag og indkomne forslag samt information om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og evt. modtager genvalg, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel på opslagstavlen i stalden samt på hjemmesiden og Facebook.
Såvel passive som aktive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har været medlem af klubben siden, samt betalt kontingent senest 1. december i det forgangne år.
Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret, men giver mulighed for at een forælder/værge kan afgive stemme på generalforsamlingen på vegne af medlemmet, såfremt fristen for indmeldelse og betaling af kontingent er opfyldt.
Uafhængig af antal af medlemmer under 18 år i den enkelte husstand, giver det kun mulighed for een stemme i alt på vegne af medlemmer under 18.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og derved kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Ligeledes kan et medlem kun stille op til bestyrelsesvalget ved personligt fremmøde.
Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årlig, inden udgangen af marts med følgende dagsorden:

 1.      Valg af dirigent
 2.      Beretning om klubbens virksomhed
 3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4.      Fastsættelse af medlemskontingent
 5.      Indkomne forslag
 6.      Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
 7.      Valg af udvalgsmedlemmer
 8.      Valg af 2 revisorer
 9.      Evt. (Der kan ikke træffes beslutninger af nogen art under dette punkt)

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom mm., såfremt dette har været optaget på dagsordenen.
På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger afgøres alle valg og forslag ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget som i § 13, § 15 og § 16.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot 1 medlem forlanger dette.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Til forandring af vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de, på generalforsamlingen, afgivne stemmer.
Enhver ændring af vedtægter skal indberettes til DRF til godkendelse samt efterfølgende indberettes til DRF og distriktsbestyrelsen.

§ 14. Regnskabsår:
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af klubbens 2 valgte revisorer., bestyrelsen kan dog selv ansætte/leje en autoriseret revisor.
Det reviderede regnskab skal forelægge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres hos kassereren, af klubbens medlemmer.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 2/3 af bestyrelsen finder dette fornødent, og skal afholdes, hvis mindst 20 procent af de stemmeberettigede, aktive medlemmer indsender begrundet ønske herom.

§ 16. Opløsning:
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved almindeligt flertal.
Eventuelle aktiver skal, efter opløsning af klubben, tilfalde aktiviteter indenfor handicap-idræt.
Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 16.05.11.

Seneste ændringer:
16. maj 2011: Vedtagelse af gennemrevidering af vedtægter
Feb. 2011: Vedtagelse af ændring vdr. dato for afholdelse af ordinær generalforsamling
26. februar 2017: Ændring af vedtægter
28.marts 2018: Ændring af vedtægter i forhold til indkald til generalforsamling
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk